Ga naar de inhoud

Disclaimer

Beschikbare informatie

De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van juridisch advies of ander deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico. COMPLIANCE COMMUNITY B.V. is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekte informatie, waaronder de disclaimer, is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gebruik van de website

Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken, verwerken of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COMPLIANCE COMMUNITY B.V.. COMPLIANCE COMMUNITY B.V. behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo’s en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening. De website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of gebruik willen maken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van COMPLIANCE COMMUNITY B.V. is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

COMPLIANCE COMMUNITY B.V. geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel COMPLIANCE COMMUNITY B.V. er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft COMPLIANCE COMMUNITY B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

 

COMPLIANCE COMMUNITY B.V. heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites.

 

De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. COMPLIANCE COMMUNITY B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie.

 

COMPLIANCE COMMUNITY B.V. garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst.

 

COMPLIANCE COMMUNITY B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

COMPLIANCE COMMUNITY B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van COMPLIANCE COMMUNITY B.V.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op de website verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die in verband met de website en de daarop verstrekte informatie ontstaan.

Jitty van Doodewaerd
Arjen van Eeuwen

Leer compliant denken en doen

Vraag een gratis demo aan van onze e-learning programma’s

Demo aanvragen

Vragen naar aanleiding van dit Privacy Statement?

Neem dan contact met ons op.

Neem contact op